Yükleniyor

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1 - 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “yetkilendirilmeleri,” ifadesinden sonra gelmek üzere “denetimleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “işyerlerini” ifadesinden sonra gelmek üzere “, bu işyerlerinin işverenlerini, çalışanları, işyeri sağlık ve güvenlik birimlerini, ortak sağlık güvenlik birimlerini ve ortak sağlık güvenlik birimlerinde görev alanları” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “8 inci ve 30 uncu” ifadesi “8 inci, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi ve mevcut (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) İtiraz Komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyonu,”

“h) Toplum Sağlığı Merkezi (TSM): Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça OSGB’ ler gibi yetkilendirilen birimi,”

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına son cümle olarak “10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri, Bakanlıkça usul ve esasları belirlenecek eğitimleri aldığı takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilirler.” ifadesi, beşinci fıkrasına (e), (f) ve (g) bentleri ile aynı maddeye sekizinci fıkra eklenmiştir.

“e) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtmamakla,

f) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle,

g) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP üzerinden bildirmekle.”

“(8) İşverenlerce, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ile ilgili olarak 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler toplam çalışan sayısına dâhil edilmez.”

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “, Genel Müdürlük” ifadesi çıkarılmıştır.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(9) OSGB’ler tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı bölümleri hariç mesken olarak kullanılan çok katlı binalarda ve işyeri olarak kayıtlı olsa dahi yol seviyesinden girişi olmayan bodrum katlarda kurulamaz. OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır.”

“(10) OSGB’lerde adres veya unvan değişikliği yapılması halinde otuz gün içinde yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle Genel Müdürlüğe başvuru yapılır. Adres değişikliğine dair başvurular ilk başvuru işlemlerine tabidir.”

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, otuz iş günü içerisinde yeni sorumlu müdür atanır ve durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.”

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “ve iş güvenliği uzmanı” ifadesi “, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli” ifadesi olarak, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri Yönetmelikteki eklerine uygun olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir.

a) OSGB ile işveren arasında Ek-3’teki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve nüshalardan biri işveren tarafından, biri OSGB tarafından saklanır. OSGB, sözleşme yaptığı işyerine hizmet verecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini, bu konuda ayrıca bilgilendirir.

b) İşyerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, işyeri hekimi ile Ek-4a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-4b, diğer sağlık personeli ile Ek-4c’deki örneğine uygun sözleşme veya görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası işveren tarafından, biri sözleşme yapılan kişiler tarafından saklanır.

c) Kamuya ait işyerlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından işyeri hekimi ile Ek-5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c’deki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası kurum tarafından, biri görevlendirme yapılan kişiler tarafından saklanır. Bu maddede belirtilen sözleşme ve görevlendirme belgeleri ile bu belgelere ilişkin fesih işlemlerinin tamamı en geç üç işgünü içinde İSG-KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir.”

“(4) İşverenin, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, işveren tarafından Ek-6’daki örneğine uygun çalışma taahhütnamesi düzenlenir, sözleşme ve görevlendirme belgeleri ile bu belgelere ilişkin fesih işlemlerinin tamamı en geç üç işgünü içinde İSG-KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir.”

“(5) Gerekli şartları taşıması halinde, İSG-KATİP üzerinden bildirilen sözleşme veya görevlendirmeler Genel Müdürlükçe onaylanır.”

“(6) Sözleşme veya görevlendirilmeleri İSG-KATİP üzerinden onaylanmayan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki görevlerine başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar.”

“(8) Bu maddede belirtilen sözleşme veya görevlendirme belgelerinin fesih veya başka bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, çalışanlar arasından işyerinde görevlendirme yapılmış olması halinde işveren; işyeri dışından hizmet alınmış olması halinde OSGB tarafından en geç üç işgünü içinde İSG-KATİP üzerinden bildirilir.”

“(9) İSGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden ayrılması durumunda yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilir ve en geç üç işgünü içinde İSG-KATİP üzerinden bildirilir.”

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) OSGB yetki belgesi almak amacıyla, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. E-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda posta yoluyla başvuru yapılabilir. Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur:

a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.

b) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütname.

c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.

ç) Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi.

d) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen ada, pafta, parsel bilgileri ile kat niteliğini gösteren numarataj veya adres tespit belgesi.

e) Faaliyet gösterilecek yere ait tapu senedi ile birlikte kira sözleşmesi veya intifa hakkı belgesi.

f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin yer aldığı inşaat teknikeri, mimar veya inşaat mühendisi tarafından onaylanmış 1/100 ölçekli plan.

g) Faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair OSGB adına yetkili merciler tarafından verilen belge.”

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasının (b) bendinde geçen “2/3” ifadesi “3/2” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe on işgünü içinde incelenir. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden yazılı olarak bildirilen eksiklikler kırk beş gün içinde tamamlanır. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular için on işgünü içinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla kırk beş gün süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.”

“a) Tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan kullanılır.”

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Belge almak, yenilemek veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,

b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri,

gereklidir.

(2) Yetki belgeleri, OSGB tarafından üç yılda bir vize ettirilir. Vize başvuru işlemleri, ilk başvuruda istenen belgelerle e-devlet sistemi alt yapısı kullanılarak yapılır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılır.

(3) Yetkilendirilen kurumlar üç yılın tamamlanmasına en fazla altmış gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen kurumların yetki belgeleri, vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Kurumlara uygulanan ihtar puanları, uygulamanın üzerinden üç tam yıl geçtikten sonra silinir.”

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında geçen “varlığı halinde” ifadesi yerine “gerçekleşmesinde varsa şubeleriyle birlikte” ibaresi getirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki belgeleri, ihtar puanları toplamının 400’e ulaşması durumunda Genel Müdürlükçe askıya alınır.”

“c) OSGB kurucusu veya ortağı olması uygun olmayan kişi veya şirketlerin yetkilendirilmiş bir OSGB’ye kurucu veya ortak olması,”

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi iptal edilmiş, sekizinci fıkraya “Genel Müdürlükçe” ifadesinden sonra gelmek üzere “elektronik ve” ifadesi eklenmiş ve aşağıdaki onuncu fıkra ihdas edilmiştir.

“(10) Bu Yönetmelik uyarınca kurumlara uygulanan ihtar puanları ile yetki belgesinin askıya alınma veya iptaline ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç on işgünü içinde Genel Müdürlüğe yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.”

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/A maddesi eklenmiştir.

İtiraz komisyonunun çalışma şekli

MADDE 22/A – (1) İtiraz Komisyonu yapılan itirazları değerlendirerek karara bağlar. Komisyonun kararı, oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Komisyon kararı, Genel Müdürlükçe uygulanır.”

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde geçen “1/7/2014” ibaresi “1/7/2016” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Ondan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde İSG hizmetlerinin üstlenilmesi

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde geçen işverenlere verilecek eğitimler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalar ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim ile halk eğitim merkezleri veya işveren sendikaları tarafından verilebilir. Verilecek eğitimlerin programları, eğitimi verecek kurumlarca hazırlanır, Bakanlıkça onaylanır. Bu programda görev alabilecek eğiticilerin nitelikleri Bakanlıkça internet sayfasında yayımlanır.”

Elektronik tebligat

EK MADDE 2 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmelik kapsamında kurumlar, bu Yönetmeliğin 16 ncı, 17 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerine göre yapılacak tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresini İSG-KATİP sistemine kaydettirmek zorundadır.”

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Elektronik ortamlarda başvuru işlemleri ve geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre OSGB yetki belgesi başvuru sistemi e-devlet sistemi alt yapısı tamamlandığında Genel Müdürlük internet sayfasında ilân edilir. E-devlet sistemi alt yapısı ile ilgili ilân yapılıncaya kadar başvurular ve sonuçlandırılmasına ait iş ve işlemlerinde bir önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 16 ncı maddesine göre yapılmış ve sonuçlandırılmamış OSGB ve TSM başvurularında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle vize süresi dolan veya vize süresinin tamamlanmasına altmış günden daha az kalan OSGB ve TSM’ler altmış gün içerisinde Genel Müdürlüğe başvurur. Aksi halde 20 inci maddenin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Ondan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyeri işverenlerinin eğitim programlarının hazırlanması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek Madde - 1’inde belirtilen işverenlere verilecek eğitim programları ve eğiticilerin nitelikleri bir ay içinde belirlenir.”

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin EK-1’nde yer alan (o) ve (ş) bendi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin EK-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 23 - Bu Yönetmeliğin Ek Madde - 2’si yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/12/2012

28512

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/1/2013

28545

EK-7

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ VE SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR TABLOSU

Sıra No.

İhlalin Adı

İhtar Puanı

Yetki alınan yer ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara uygunluğunun devamının sağlanmaması

20

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının ihlali durumunda denetim başına

10

Ek-8’de yer alan tabela haricinde Bakanlık logosunun veya unvanının kullanılması

30

Yerleşim planında Bakanlıkça onay alınmadan değişiklik yapılması veya onaylanmış yerleşim planında belirtilen odaların amacı dışında kullanılması

20

Hizmet verilen işyerlerine dair sözleşmeler ile personel sözleşmelerin ve bunların feshinin zamanında bildirilmemesi durumunda denetim başına

15

Tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda yetki belgesinde belirtilen isim veya unvandan farklı isim veya unvan kullanılması

30

Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesinin sağlanmaması durumunda denetim başına

20

Sözleşme yapılan işyerlerine dair tutulması gereken onaylı defter suretlerinin eksik tutulması durumunda işyeri başına

30

Sözleşme yapılan işyerlerine dair yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının herhangi birinin veya tamamının kayıt altına alınmaması durumunda işyeri başına

30

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılmaması durumunda her bir işyeri için

30

Ek-8’deki örneğine uygun tabela düzenlemesinin yapılmaması

10

Hizmet sözleşmesi süresi sonunda elinde bulundurduğu kayıt ve dosyaların ilgili işverene teslim edilmemesi durumunda işyeri başına

30

Sorumlu müdürün ayrılmasına rağmen 30 iş günü içinde yeni sorumlu müdür görevlendirilmemesi

20

Hizmet verilen işyerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına uygun sürelerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalışmasının sağlanmaması durumunda her bir işyeri için

30

Henüz onaylanmamış sözleşmelerle hizmet verilmesi durumunda her bir işyeri için

30

Çalışma saatleri içerisinde OSGB’nin kapalı olması

30

Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken kişilerin ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yenilerinin görevlendirilmemesi durumunda kişi başına

30

Reddedilmiş sözleşmelerle hizmet verilmesi durumunda her bir işyeri için

40

Yetki aldığı mekânda Bakanlıkça yetki veya izin verilmemiş faaliyette bulunulması

100

Kontrol ve denetimlerde istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya görevin tamamlanmasına engel olunması

100

Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda denetim başına

15