Yükleniyor

DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİ HAKKINDAKİ DUYURU

Diğer sağlık personelleri ile ilgili iş ve işlemler 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.

07/03/2016 tarih 29646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile; ilgili Yönetmeliğin Geçici 2 nci Maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) (Değişik fıkra: RG-7/3/2016-29646) Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan;

 1) Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 01/07/2017 tarihine kadar,

2) Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/06/2016 tarihine kadar, görevlendirilebilirler.


Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre; 1. “Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 01/07/2017 tarihine kadar görevlendirilebilirler.” hükmü gereğince eğitimlerini tamamlayan DSP’ler için geçici yetki tanımlamaları İSG-Katip’te tamamlanmıştır. Bu durumda olan kişilerin Genel Müdürlüğümüze müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır. Eğitimleri devam eden DSP’lerin geçici yetki tanımlamaları, eğitimlerini tamamlamalarını müteakiben belirtilen tarihe kadar yapılmaya devam edecektir. 2. “Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/06/2016 tarihine kadar görevlendirilebilirler.” hükmü gereğince daha önce geçici yetki tanımlaması yapılıp henüz DSP eğitimini almamış olan adayların geçici yetkileri belirtilen süreye kadar uzatılmıştır. Sistemde tanımlı olmayıp, henüz eğitim almamış DSP tanımına uygun olan kişilerin (acil tıp teknisyeni / çevre sağlığı teknisyeni / sağlık memuru / hemşire diplomasına sahip) Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne dilekçe ve onaylı diploma örnekleri ile müracaat etmeleri halinde İSG-Katip’te geçici yetki tanımlamaları yapılacaktır.